Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Mẹ chị Thảo

methao0Lặng vào đất, tươm hoa hướng về trời

Diện cho Mẹ chị Thảo bằng chiếc áo túi và cái quần đen

Dẹp đá granit kim sa, may tay bằng đá chẻ

Dung dị một đời